Sem vložte podnadpis

Adresný bod

Nový zákon o registri adries rozširuje aj povinné prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Žiadatelia musia priniesť okrem vyplnenej žiadosti aj doklad o vlastníctve k pozemku, či o inom práve k pozemku, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán zamerania stavby a aj zameranie adresného bodu, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie.