Naše služby

Ďalšie naše služby:

 • Osadenie stavieb.
 • Vytyčovanie inžinierskych sietí.
 • Výpočet objemov (kubatúr).
 • Aktualizácia mapových podkladov a ich archivácia.
 • Tvorba bodového poľa.
 • Tvorba vytyčovacích sietí.
 • Vytyčovanie výšok a prenášanie výšok.
 • Vytýčenie sklonu/spádu.
 • Transformácie bodov a výkresov.
 • Poskytovanie mapových podkladov pre projektovú činnosť v rozličných formátoch.
 • Prevod výkresov do rozličných formátov.
 • Zameranie a vykreslenie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu alebo vedení.
 • Zakreslenie ochranných pásiem.
 • Vyhotovovanie polohopisný a výškopisných plánov podľa Smernice T-326 (Slovak Telekom).

V prípade ak ste nenašli službu, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.