Naše služby:

Ďalšie naše služby:

 • Zameranie skutkového stavu a tvorba 3D modelov.
 • Osadenie stavieb.
 • Vytyčovanie inžinierskych sietí.
 • Zameranie uličných pásov.
 • Zameranie štvorcovej siete. 
 • Výpočet objemov (kubatúr).
 • Predralizačné a porealizačné zameranie ciest, inžinierskych sietí, špecifických objektov.
 • Tvorba ochranných pásiem vedení.
 • Aktualizácia mapových podkladov a ich archivácia.
 • Tvorba bodového poľa.
 • Tvorba vytyčovacích sietí.
 • Vytyčovanie výšok a prenášanie výšok.
 • Vytýčenie sklonu/spádu.
 • Transformácie bodov a výkresov.
 • Poskytovanie mapových podkladov pre projektovú činnosť v rozličných formátoch.
 • Prevod výkresov do rozličných formátov (.dgn, .dwg, .dxf, .vgi, .vyk...).
 • Zameranie a vykreslenie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu alebo vedení.
 • Zakreslenie ochranných pásiem.
 • Vyhotovovanie polohopisný a výškopisných plánov podľa Smernice T-326 (Slovak Telekom).

V prípade ak ste nenašli službu, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.