Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hranice pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Lomový bodom hranice pozemku sa rozumie bod, v ktorom sa hranica pozemku mení (láme), napr. pozemok v tvare štvorca ma 4 lomové body. Po vytýčení parcely dostanete od nás vytyčovací výkres, ktorí slúži ako doklad, že parcela bola vytýčená geodetom. 


Otázky a odpovede

Ako zistiť hranice pozemku? 

Hranice pozemku Vám v teréne musí vytýčiť geodet. Nie je možné vytýčiť hranice svojpomocne napríklad telefónom alebo odmeraním dĺžok na mape. Svojpomocné vytýčenie parcely môže viesť k chybnému vytýčeniu parcely, kde chyba môže byť kľudne až v metroch! Ak chcete zistiť priebeh hranice vášho pozemku, neváhajte nás kontaktovať a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Koľko trvá vytýčenie pozemku od objednania služby?

Vytýčenie sa vykonáva obvykle do 2 - 3 dní od objednania.

Je možné vytýčiť hranicu parcely vedenej v registri E KN?

Nie, takúto parcelu nie je možné vytýčiť. Aby mohla byť takáto parcela vytýčená, je potrebné vyhotoviť geometrický plán na obnovu pôvodných hraníc parcely alebo spraviť identifikáciu.

Mám na pozemku jestvujúci plot, ale nie som si istý, či je jeho poloha správna, môžem si dať parcelu vytýčiť aj v tomto prípade?

Áno, v prípade ak ste si nie istý, či je plot totožný s priebehom hranice pozemku, vieme priamo v teréne zistiť či je poloha plotu správna a ak nie je, vytýčime správne hranice pozemku.

Od čoho závisí cena vytýčenia pozemku?

Cena vytýčenia pozemku závisí od počtu vytýčených bodov, od veľkosti pozemku, od terénnych podmienok atď. Cena závisí aj od kvality podkladov týkajúcich sa danej parcely. Pre cenovú ponuku vytýčenia parcely nás neváhajte kontaktovať.

Môžem si pozemok zamerať a vytýčiť svojpomocne?

Nie, pozemok môže zamerať respektíve vytýčiť iba osoba, ktorá ma na to oprávnenie.

Vytyčovacie kolíky máme vždy skladom
Vytyčovacie kolíky máme vždy skladom