Blog

V tomto krátkom blogu Vám vysvetlíme a zodpovieme ľudskou rečou časté otázky z našej praxe. 


Ak Vás zaujímajú odpovede na otázky prečo je dôležité mať pri výstavbe nového objektu geodeta alebo čo je potrebné na vytýčenie parcely alebo stavby, tak to sa dočítate v našich odborných radách, ktoré sme poskytli daibau.sk. Odkaz na článok nájdete tu.

Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností.

V prvom rade gratulujem k Vašej rozostavanej stavbe. Ak chcete rozostavanú stavbu zapísať do katastra nehnuteľností napríklad kvôli úveru tak ste tu správne. Postup je veľmi jednoduchý. K tomu aby ste dokázali rozostavanú stavbu zapísať do katastra nehnuteľností potrebujete tri veci: geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, znalecký posudok a platné stavebné povolenie. Geometrický plán Vám vyhotoví geodet, tento proces trvá cca 2-3 týždne, keďže laicky povedané geometrický plán musí ísť na "kontrolu" tzv. úradné overenie na kataster. Znalecký posudok Vám vyhotoví znalec a pri ňom sa trošku pozastavím a poradím ako ušetriť trošku času. Takže akonáhle Vám geodet stavbu zameria tak si rovno zavolajte znalca, znalec môže na znaleckom posudku pracovať súbežne s geodetom, ktorý pracuje na geometrickom pláne. Geodet môže poslať neopečiatkovaný geometrický plán znalcovi, ktorý si z neho prevezme potrebné údaje. Po kontrole geometrického plánu a jeho opečiatkovaním katastrom sa geometrický plán doloží do takmer hotového znaleckého posudku. Takže toto je finta ako ušetriť pár dní. Pokiaľ už máte znalecký posudok a geometrický plán a platné stavebné povolenie, tak stačí ak si vyplníte žiadosť o zápis stavby do operátu KN a zanesiete všetko na kataster. Mám na pozemku starú hospodársku budovu a nie je evidovaná na katastrálne mape, čo s tým?

Je to veľmi častý prípad, kedy majú vlastníci na pozemkoch stavby alebo prístavby, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností. Jedná sa prevažne o hospodárske budovy, garáže, letné kuchyne a pod. Tieto stavby môžu byť prekážkou hlavne v prípade, ak si beriete hypotéku. Banky neakceptujú ak sa na zakladanej nehnuteľnosti nachádzajú čierne stavby. V prípade ak bola stavba postavená pred 1.10.1976, tak mám pre Vás dobrú správu, legalizácia takejto stavby je veľmi jednoduchá. Stačí ak vyplníte čestné vyhlásenie, že daná stavba bola postavená pred rokom 1.10.1976. V čestnom vyhlásení uvediete, Vaše osobné údaje a čo je veľmi dôležité, musíte uviesť stavebníka. Tu upozorňujem, že stavebník uvedený v čestnom vyhlásení bude majiteľ stavby na liste vlastníctva! Vzor čestného vyhlásenia nájdete na internete alebo ho dostanete na miestnom úrade.  Stavbu bude samozrejme treba aj zamerať a vyhotoviť geometrický plán a adresný bod, tieto podklady Vám vyhotoví geodet. Stručne zhrniem celý postup. V prvom rade vyhľadáte geodeta, ten Vám stavbu zameria a vyhotoví geometrický plán a adresný bod. Ak Vám geodet všetky podklady dodá, vyplníte čestné vyhlásenie, ktorého vzor nájdete na internete alebo na miestnom úrade. Geometrický plán, adresný bod a vyplnené čestné prehlásenie odnesiete na miestny úrad a oni Vám dajú rozhodnutie o určení súpisného čísla t.j. pridelia stavbe súpisné číslo. Po pridelení súpisného čísla Vám gratulujem, máte za sebou väčšinu starostí a chýba Vám už iba posledný krok. Vyplníte žiadosť o zápis stavby do operátu KN, k nej priložíte rozhodnutie o určený súpisného čísla, geometrický plán a zanesiete na kataster na podateľňu. Kataster Vám približne do 30 dní stavbu zapíše.