Na stiahnutie


Čestné prehlásenie, že stavba bola postavená pred rokom 1976 (potrebné na vydanie súpisného čísla k stavbe postavenej pred rokom 1976).


Vzor žiadosti na kataster pre:

- Zápis stavby.

- Zmenu trvalého pobytu alebo priezviska.

- Zmenu Názvu firmy, IČO, alebo sídla spoločnosti.

- Zápis geometrického plánu do KN.

* žiadosti sú ako pre fyzické osoby tak aj pre právnické osoby.