Vytyčovanie stavieb

Nevyhnutným predpokladom realizácie stavebného diela je jeho vytýčenie. Uskutočňuje sa na podklade vytýčenia bodov, priamok a kriviek v prírode, ktoré charakterizujú projekt. Vďaka veľmi presnému prístrojovému vybaveniu, s ktorým disponuje naša firma, vieme vytyčovať stavby s presnosťou na milimetre. Po objednaní služby, vám podrobne navrhneme postup vytýčenia pre vašu stavbu.

Prečo by som mal dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Často si zákazníci stavbu vytyčujú sami alebo im stavbu vytýči stavebná firma, pri tomto postupe sa stavba často krát vytyčuje napríklad od jestvujúceho plotu. Pri takomto vytýčení sa niekedy stáva, že jestvujúci plot je osadení na nesprávnom mieste a netvorí hranicu pozemku. V takomto prípade sa môže stať, že časť stavby bude postavená na cudzom pozemku, to sa často krát zistí až pri zameraní stavby geodetom za účelom vyhotovenia geometrického plánu. Prípadov kedy, sa časť stavby pre neodborné vytýčenie postaví na cudzom pozemku nie je málo. Preto sa ohľadom vytýčenia stavby poraďte s geodetom, ktorý Vám stavbu vytýči presne tam, kde má byť.Časté otázky

Aké podklady je potrebné dodať geodetovi aby mohol stavbu vytýčiť?

- Situáciu osadenia stavby na pozemku.

- Pôdorys základových pásov.

Ako prebieha vytýčenie stavby?

V prvom kroku sa vytyčujú výkopy základových pásov. Po vykopaní a vyliatí základových pásov betónom sa v ďalšom kroku vytyčuje poloha debniacich tvárnic. Poloha debniacich tvárnic sa vyznačí na základové pásy farbou. Po vytýčení stavby dostanete vytyčovací výkres, kde bude znázornené, ktoré body stavby boli vytýčené.

Tento postup je charakteristický pri stavbe rodinných domoch.

Aké služby budem potrebovať od geodeta po vytýčení stavby?

- Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ten budete potrebovať v prípade, ak si budete brať hypotéku na rozostavanú stavbu.

- Geometrický plán ku kolaudácií stavby.

- Zameranie adresného bodu.