Sem vložte podnadpis


Geometrické plány

Zaoberáme sa aj tvorbou geometrických plánov, na čo slúžia a kedy ich potrebujete sa dočítate nižšie.

Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. Lehota na úradné overenie geometrického plánu je 7 pracovných dní.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:
a) rozdelenie nehnuteľností,
b) úpravu hranice nehnuteľností,
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v
súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná,
e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú
osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby napr. vyznačenie vecného
bremena,
f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde
rozdelením nehnuteľností,
g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu,,
h) zlúčenie nehnuteľností,
i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (prevod parcely z registra C do registra E KN),
j) pozemkové úpravy,
k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru
popisných informácii KN (ďalej len v "registri C KN") a v katastrálnej mape zlúčené do
väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel.


Časté otázky

Koľko trvá vyhotovenie geometrického plánu?

Vyhotovenie geometrického plánu trvá zvyčajne 2 - 3 týždne, avšak pri komplikovanejších geometrických plánoch sa môže doba predĺžiť.

Koľko vyhotovení geometrického plánu dostanem?

Geometrický plán sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach pričom jeden ostáva na katastrálnom odbore, a 3 vyhotovenia putujú klientovi, pričom je možné vyhotoviť ďalšie 3 vyhotovenia za poplatok 7,00 €. 

Je možné urýchliť vyhotovenie geometrického plánu?

Každý geometrický plán musí byť úradne overený, úradné overenie žiaľ nie je možné urýchliť.

Aká je cena správnych poplatkov pri geometrických plánoch?

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 €.

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 €.

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 €.

Viac informácií o správnych poplatkoch nájdete tu.

Koľko trvá zápis geometrického plánu?

Zápis geometrického plánu sa vykoná do 60 dní.