Geometrické plány

Zaoberáme sa aj tvorbou geometrických plánov, na čo slúžia a kedy ich potrebujete sa dočítate nižšie.

Geometrický plán alebo často nazývaný aj geodetický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Geometrický plán potrebujete v prípade ak chcete rozdeliť parcelu, zamerať stavbu, ktorá ešte nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, určiť rozsah vecného bremena atď. Pár príkladov kedy potrebujete geometrický plán sa nachádza nižšie.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:
a) rozdelenie parcely alebo domu,
b) úpravu hranice dvoma parcelami,
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na užívanie stavby, 
e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú
osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby napr. vyznačenie vecného
bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí atď.,
f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde
rozdelením nehnuteľností,
g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu,,
h) zlúčenie parciel,
i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (prevod parcely z registra E do registra C KN),
j) pozemkové úpravy,
k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru
popisných informácii KN (ďalej len v "registri C KN") a v katastrálnej mape zlúčené do
väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel.


Ak ste si nie istý či potrebujete geometrický plán, neváhajte nás kontaktovať a mi Vám poradíme. V prípade že geometrický plán potrebujete, my Vám radi spravíme cenovú ponuku.

Otázky a odpovede

Koľko trvá vyhotovenie geometrického plánu?

Vyhotovenie geometrického plánu trvá zvyčajne 2 - 3 týždne, avšak pri komplikovanejších geometrických plánoch sa môže doba predĺžiť.

Koľko vyhotovení geometrického plánu dostanem?

Geometrický plán sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach pričom jeden ostáva na katastrálnom odbore, a 3 vyhotovenia putujú klientovi, pričom je možné vyhotoviť ďalšie 3 vyhotovenia za poplatok 7 €.

Je možné urýchliť vyhotovenie geometrického plánu?

Každý geometrický plán musí byť úradne overený, úradné overenie žiaľ nie je možné urýchliť.

Aká je cena správnych poplatkov pri geometrických plánoch?

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 €.

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 €.

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 €.

Aký podklad je potrebný na tvorbu geometrického plánu na vyňatie z poľnohospodárskeho fondu?

Na vyhotovenie takéhoto geometrického plánu potrebujeme situáciu osadenia stavby, kde je vyznačené umiestnenie stavby spolu s rozmermi stavby.

Mám vyhotovený geometrický plán, aký je ďalší postup? Ako ho zapíšem do katastra nehnuteľností?

Ak už máte vyhotovený geometrický plán, je nutné geometrický plán zapísať do katastra, inak sa zmeny vykonané v geometrickom pláne nezobrazia v katastrálnej mape ani na liste vlastníctva. Geometrický plán sa spolu so žiadosťou o zápis geometrického plánu podáva na podateľni katastrálneho odboru. Tlačivo na zápis geometrického plánu Vám dodáme spolu s geometrickým plánom alebo si ho môžete stiahnuť u nás v sekcií na stiahnutie. Tieto informácie platia v prípade ak geometrický plán nie je prílohou k žiadnej listine. V prípade ak sa geometrický plán prikladá ako príloha k listine, nie je nutné žiadať o zápis geometrického plánu, stačí geometrický plán priložiť ako prílohu k danej listine. Napríklad ku kúpnopredajnej zmluve ako prílohu.

Koľko trvá zápis geometrického plánu?

Zápis geometrického plánu sa vykoná do 60 dní. Na zápis geometrického plánu sa nevzťahuje správny poplatok (t.j. nie je nutné kupovať kolky pri zápise geometrického plánu). 

Zápis rozostavanej stavby do operátu katastra nehnuteľností ako na to?

Máte záujem o hypotéku na vašu rozostavanú stavbu? Ak áno budete potrebovať zapísať rozostavanú stavbu do operátu katastra nehnuteľností a to pomocou geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby. K zápisu rozostavanej stavby do operátu katastra nehnuteľností budete potrebovať:

- Znalecký posudok o stupni rozostavanosti stavby.

- Geometrický plán na zameranie rozostavanej stabvy - vyhotovíme my.

- Overená kópia stavebného povolenia.

- Žiadosť o zápis stavby do operátu KN - dodáme my.

Kde nájdem vzor žiadosti na zápis geometrického plánu?

Vzor žiadosti na zápis geometrického plánu nájdete u nás v sekcií na stiahnutie.

Aká je platnosť geometrického plánu? 

Geometrický plán ma neobmedzenú platnosť, neexistuje čas, ktorí by obmedzoval jeho zápis do katastra nehnuteľností.

Vznikajú a zanikajú vlastnícke práva geometrickým plánom?

Geometrickým plánom nevznikajú a ani nezanikajú vlastnícke práva, geometrický plán slúži len ako technický podklad respektíve príloha k zmluvám.

Môžem si stavbu zamerať svojpomocne?

Nie stavbu si nemôžete zamerať svojpomocne. Zameranie stavby a vyhotovenie geometrického plánu môže iba osoba, ktorá ma na to oprávnenie.